تاسیـسات و مخازن ساحـلی

کالای پتروشیمی در راستای بازرگانی فرآورده های نفتی از جمله بانکرینگ ، اقدام به تحصیل زمینی به مساحت  ۹/۲  هکتار در منطقه نفتی مجتمع بندری شهید رجایی بندر عباس نموده است. در این راستا اقدامات لازم برای احداث مخازن نگهداری و تاسیسات جانبی ، جهت راه اندازی ترمیـنالی به ظرفــیت  ۷۵  هزار تن انجام و عملیــات اجرایی این پروژه آغاز گردیده است.

X